визија на мобико

Визијата на МОБИКО во областа на мобилната телефонија е оддржување на застапеноста на брендовите SonyEricsson, LG и Alcatel на македонскиот пазар со остварување на ниво на квалитет на услуги претставени преку реализација на пред и постпродажна поддршка согласно барањата на купувачите, додека пак во областа на ИТ&Т опремата оддржување на договори со компаниите во кои се реализирани поголеми проекти и зголемување на застапеноста на пазарот.

мисија на мобико

За реализација на својата визија, Мобико ќе развива мисија во следните правци:

 • Обезбедување услуги со највисок квалитет
 • Зголемување на конкурентната предност на пазарот во областа на понуди на услуги

Реализацијата на горнонаведеното планираме да ја оствариме преку:

 • Подобрување на квалитетот на сопствените услуги (намалување на времето потребно за извршување на услугите, намалување на бројот на рекламации и сл.)
 • Подобрување на состојбата на ресурсите преку инвестиција во градење кадри и тимски пристап кон работењето, како и инвестиција во инфраструктурата и подобрување на условите на работната средина.
 • Зголемување на рејтингот кај партнерите преку понуда на најоптимални решенија, почитување на договорените услови за реализација на услугата и обезбедување комплетна поддршка.

политика за квалитет

Политиката за квалитет на Мобико е понатамошно зголемување на довербата што нашите купувачи ја имаат во квалитетот на нашите услуги и на нивото на процесите на реализација по однос на постојаноста и ефективноста.

Мобико е посветен на своите корисници, поттикнувајќи ги вработените да ја имплементираат оваа политика преку реализација на следните активности

 • Разбирање на потребите и желбите на корисниците
 • Обезбедување на услуги во согласност со нивните потреби
 • Следење, мерење и подобрување на нивното задоволство
 • Интегрирање на принципите и методологиите на менаџментот со квалитетот на секојдневната пракса
 • Континуирано подобрување на процесите и услугите, за остварување на бенефит на сите заинтересирани страни, т.е. корисниците, добавувачите, вработените, сопствениците како и општеството во целина.
 • Оддржување и перманентно подобрување на системот за менџмент со квалитет согласно на ISO 9001:2008

mobico сертификати

Постојат повеќе варијации на Lorem ipsum, меѓутоа повеќето претрпеле одредени промени, некои со додавање на одредена доза на хумор.

 • ISO 9001:2008 - Quality Management Systems
 • ISO/IEC 20000-1:2011 - IT Service Management
 • ISO/IEC 27001:2005 - Information Security Management Systems (ISMS)
 • ISO 14001:2004 - Environmental Management System
ISO.