Мобилни телефони

Computing .
  • ДОДАТНА ОПРЕМА
  • ГАРАНЦИИ

ИТ

Computing .
  • ХАРДВЕР
  • СОФТВЕР

МОБИКО


Во областа на мобилната технологија е одржување на застапеноста на брендовите Sony, LG, Alcatel, Samsung иа македонскиот пазар со остварување ниво на квалитет на услуги претставени преку реализација на пред и постпродажна поддршка согласно барањата на купувачите, додека пак во областа на ИТ&Т опремата оддржување на договори со компаниите во кои се реализирани поголеми проекти и зголемување на застапеноста на пазарот.